Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійГлухова.JPG
Глухова Наталія Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри. У 2003 році отримала наукову ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю "Автоматизація технологічних процесів".

Наукові інтереси: розробка та програмна реалізація імітаційних моделей та засобів обробки даних від складних нестаціонарних об’єктів вимірювань з використанням цифрових фільтрів, спектрального аналізу, штучних нейронних мереж, fuzzy логіки, вейвлет-аналізу, фліккер-шумової спектроскопії.Основні публікації за останні роки

1.Глухова Н.В. Використання нечіткого підходу до діагностики систем гідротранспорту // Збірник наукових праць «Наука та молодь» науково-методичної конференції «Політ-2010» 7-9 квітня 2010, м. Київ, Національний авіаційний університет. – С. 43-47.

2.Корсун В.І., Пацера С.Т., Бєлан В.Т., Глухова Н.В., Долга О.Ю. Оцінка похибки результату адаптивної ідентифікації параметрів дискретної моделі квазістаціонарного безперервного об’єкта // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія-2010»,2-14 жовтня 2010 р., м. Харків

3.Глухова Н.В. Метрологічна оцінка невизначеності каналу вимірювання напору та щільності гідросуміші // Праці І науково-практичної конференції «Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості» 16 грудня 2010 р., м. Одеса. – С. 63-66.

4.Глухова Н.В. Інноваційні віртуальні технології підготовки інженерів // Науково-практична конференція «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» 12-13 травня 2011 р. НГУ, м. Дніпропетровськ. С. 78.

5. Корсун В.І., Бєлан В.Т., Глухова Н.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація, акредитація: Навч. посібник. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 147 с.

6.Глухова Н.В. Віртуальний лабораторний стенд для дослідження метрологічних характеристик вимірювального каналу методом по елементної перевірки // Редакційно-видавничий комплекс НГУ, Гірнича електромеханіка та автоматика, № 86, 2011, с.63-68.

7.Корсун В.І., Глухова Н.В., Гуляєв К.Є., Швачка М.С. Віртуальний стенд для дослідження метрологічних характеристик вимірювального каналу // Матеріали І Міжнародної наукової конференції пам’яті професора Володимира Поджаренка «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах», 18-20 жовтня 2011 р., м. Вінниця. Електронний ресурс: http://conf.vntu.edu.ua/measurement/2011/.

8.Глухова Н.В., Коваленко І.В., Дороніна М.А. Моделювання та експериментальне дослідження характеристик вимірювальних каналів з використанням віртуальних стендів // Системи обробки інформації, №6(96), 2011. – С.84-87.

9.Корсун В.І., Бєлан В.Т., Глухова Н.В., Гуляєв К.Є., Швачка М.С. Оцінка похибок результату ідентифікації параметрів квазістаціонарного об’єкта за допомогою неінерційних дискретних моделей // Системи обробки інформації, №6(96), 2011. – С.169-171.

10.Глухова Н.В., Коваленко І.В. Дослідження динамічних властивостей вимірювальних перетворювачів з використанням мікросистеми збору даних m-DAQ/OEM // Редакційно-видавничий комплекс НГУ, Науковий вісник Національн. гірничого університету, № 1, с. 121-126, 2012.

11.Глухова Н.В., Квятковский А.Е.Получение и обработка данных при диагностике нарушений уродинамики // IX міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем». Тези доповідей. 23-25 листопада 2011.- Дніпропетровськ, ДНУ, с.114-115.

12.Глухова Н.В., Квятковский А.Е., Квятковский Е.А., Квятковская Т.А. Автоматизированная обработка результатов урофлоуметрии в диагностике нарушений уродинамики нижних мочевых путей. // Урология. Том 15.- №3(58). – 2011. – с. 22-27.

13.Глухова Н.В., Корсун В.И., Квятковский А.Е. Анализ применения цифровых фильтров для обработки результатов урофлоуметрии. // Системные технологии. – Вып. 5(76). – Днепропетровск, 2011. – с.98-108.

14.Глухова Н.В. Применение методов фликкер-шумовой спектроскопии для обработки сигналов измерительной информации. // Электротехнические и компьютерные системы, Киев, «Техника», №06(82), с. 14-20. – 2012. За матеріалами конференції в Одеському Національному політехнічному університеті «Метрология, информационно-измерительные технологии и системы-2012» 21 июня 2012.

15.Глухова Н.В., Корсун В.И., Песоцкая Л.А. Оценка качества воды с использованием методологии фликкер-шумовой спектроскопии // Збірник наукових праць Одеської Державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса. - №1, 2012, с.41-46.

16.Глухова Н.В., Песоцкая Л.А., Лапицкий В.Н. Анализ изображений кирлиановского свечения капель воды // Науковий вісник Національного гірничого університету. - №1, 2013, с.91-96.

17.Глухова Н.В. Дослідження характеристик фліккер-шуму у LabView // Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-вимірювальні технології в метрології, технічне регулювання та менеджмент якості» 30-31 травня 2013 р. Одеса. С. 92-93.

18.Глухова Н.В., Корсун В.И., Песоцкая Л.А. Автоматизация обработки изображений излучения жидкофазных объектов с использованием методологии фликкер-шумовой спектроскопии // Метрологія та прилади. - №2 (40), 2013, с.59-63.

19.Глухова Н.В., Курик М.В, Песоцкая Л.А., Горовая А.И. Возможности кирлианографии в оценке состояния природной биоэнергетики живого // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні здобутки медичної інформатики» 13-14 червня 2013 року, м. Київ. – С. 180 – 184.

20.Глухова Н.В., Песоцкая Л.А., Евдокименко Н.М., Удовенко Ю.Э., Лапицкий В.Н. Методика оценки биологической активности воды // Вопросы химии и химической технологии. – 2013, №1, с. 151-153.

21.Глухова Н.В., Песоцкая Л.А. Обоснование критериев оценки биоэнергоинформационных свойств воды // Академический журнал Западной Сибири Academic Journal of West Siberia - г.Тюмень, Россия. - 2013, Том 9, № 4 (47). –С.110.

22.Глухова Н.В., Песоцкая Л.А Обгрунтування критерієв оцінки біоенергоінформаційних властивостей води // III научно-практическая Конференция с международным участием «Естественные науки: достижения нового века» 24-26 августа 2013 г. Шарджа (ОАЭ). –С. 110.

23.Глухова Н.В., Песоцкая Л.А., Корсун В.И., Горовая А.И., Борисовская Е.А, Павличенко А.В. Анализ изображений кирлиановского свечения капель воды на рентгеновской пленке. // Международный научный конгресс «Наука. Информация. Сознание. Биоэлектрография». Россия, СПб, 2013, с.45.

24.Глухова Н.В. Тарировка датчика перемещений // ІІ Міжнародна наукова конференція «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» 29-30 жовтня 2013 р. м. Вінниця, с. 180-181.

25.Глухова Н.В., Песоцкая Л.А., Опрятная Т.О. Кирлиан-фотография мазков крови при анемиях // Академический журнал Западной Сибири Academic Journal of West Siberia - г.Тюмень, Россия. - 2013, Том 9, № 5 (48). –С.23-24.

26.Глухова Н.В., Песоцкая Л.А., Опрятная Т.О. Кирлиан-фотография мазков крови // Материалы VII научно-практической конференции с международным участием «Инновационные технологии в медицине», 4-6 ноября 2013, Гоа (Индия).

27.Глухова Н.В., Курик М.В., Пісоцька Л.А., Горова А.І. Кірліанографічне оцінювання біодоступності речовини // Медична інформатика та інженерія, №2, 2013 с. 38-41.

28.Глухова Н.В. Вейвлет-аналіз зображень при реєстрації випромінювання рідиннофазних об’єктів / Н.В. Глухова // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми технічного регулювання та якості». – Україна, Одеса. 9-10 жовтня 2014, С. 94-100.

29.Глухова Н.В. Експрес-метод оцінки стану рідиннофазного середовища / Н.В. Глухова, Пісоцька Л.А. // VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Україна, Переяслав-Хмельницький. 29–30 Вересень, 2014.

30.Глухова Н.В. Вейвлет-аналіз кірліанограм питної води / Н.В. Глухова, Л.А. Пісоцька // VII Міжнародна науково-практичні інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Україна, Переяслав-Хмельницький. 1-2 листопада, 2014.

31.Патенти.


Основні навчально-методичні роботи

1.Глухова Н.В., Машковський В.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Електротехніка та основи електроніки”. Електричні кола // Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий комплекс НГУ, 2003.

2.Глухова Н.В., Тарасенко В.Г., Чорний С.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія та стандартизація» // Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий комплекс НГУ, 2005.

3.Глухова Н.В., Кійко В.В., Коваленко І.В. Методичні вказівки та програма першої навчальної комп’ютерної практики для студентів напряму підготовки 0913-метрологія та вимірювальна техніка. // Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий комплекс НГУ, 2010.

4.Глухова Н.В., Корсун В.І., Бєлан В.Т. Метрологія, стандартизація, сертифікація, акредитація // Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий комплекс НГУ, 2011.

5.Глухова Н.В., Долга О.Ю. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «метрологія та вимірювання» для студентів Інституту заочно-дистанційної освіти // Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий комплекс НГУ, 2011.

6.Глухова Н.В., Коваленко І.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Графічне програмування в LabView» для студентів напряму підготовки 6.05100101 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» // Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий комплекс НГУ, 2012 /Електронний ресурс/.

7.Глухова Н.В., Коваленко І.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси» для студентів напряму підготовки 6.05100101 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» // Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий комплекс НГУ, 2012 /Електронний ресурс/.

8.Глухова Н.В., Харламова Ю.М. Метрологія динамічних вимірювань. Частина І. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 8(7).05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка» // Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий комплекс НГУ, 2015 /Електронний ресурс/.

9.Глухова Н.В., Харламова Ю.М. Метрологія динамічних вимірювань. Частина ІІ. Моделювання та вимірювання параметрів динамічних процесів в електричних колах. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 8(7).05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка» // Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий комплекс НГУ, 2015 /Електронний ресурс/.

10.Глухова Н.В., Дороніна М.А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних сигналів та кіл" (частина 2) для студентів спеціальності 152- «Метрологія та вимірювальна техніка» // Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019. – 51 с. /Електронний ресурс/.Склад кафедри
© 2006-2022 Інформація про сайт