National TU Dnipro Polytechnic Compliance with the Time
Department of Metrology and Information Measuring TechnologiesEDUCATIONAL PROCESS


lass times

4. onsultations with teachers


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
prof. Valeriy I. Korsun IV , 1/98
prof. O. I. Mikhalyov II , ., 1/98
prof. Viktor S. Khilov II , 1/98
doc. Volodimir T. Belan II , ., 1/98
doc. Uriy M. Bilichenko II , 1/97
doc. Nataliya V.Gluhova II , 1/131
doc. Vasil G. Tarasenko IV , 1/97
doc. Nataliya S. Dreshpak
as. Stanislav I. Cherniy V , 1/98 V , 1/98 III , 1/98
as. Oksana U. Dolga V , 1/97
as. Volodimir V. Kiyko , ., 1/97 IV ,., 1/97
as. Irina V. Kovalenko IV , 1/97
as. Pavlo U. Krasovskiy IV , 1/98; V , 1/95


For Students
2006-2018